Organizing Committee

\"\"

Dr. Pramod Garg

SGEI President

\"\"

Dr. Rajesh Puri

SGEI Secretary & Organizing Chairman

Scientific Committee

\"\"

Dr. Nageshwar Reddy

\"\"

Dr. Nalini Guda

\"\"

Dr. Randhir Sud

\"\"

Dr. Amit Maydeo

\"\"

Dr. Mahesh K Goenka

\"\"

Dr. Rakesh Kochhar

\"\"

Dr. Ajay Kumar

Local Organizing Committee

\"\"

Dr. Randhir Sud

\"\"

Dr. Ajay Kumar

\"\"

Dr. Gourdas Chaudhary

\"\"

Dr. Anil Arora

\"\"

Dr. AS Puri

\"\"

Dr. GS Lamba

\"\"

Dr. Monika Jain

\"\"

Dr. Hansa Shahi

\"\"

Dr. Arvind Khurana

\"\"

Dr. Yogesh Batra

\"\"

Dr. SR Mishra

\"\"

Dr. Mandhir Kumar

\"\"

Dr. Sumit Bhatia

\"\"

Dr. Rajnish Monga

\"\"

Dr. Shri Hari Anikhindi

\"\"

Dr. Hitendra Garg

\"\"

Dr. Ayush Dhingra

\"\"

Dr. Pawan Rawal

\"\"

Dr. Kapil Jamwal

\"\"

Dr. Sandeep Bhagat

\"\"

Dr. Ajay Bhalla

\"\"

Dr. Sanjay Khanna

\"\"

Dr. Rajiv Shandil

\"\"

Dr. Kunal Das

\"dummy\"

Dr. Naresh Bansal

\"\"

Dr. Vikas Singla

\"\"

​Dr. Sawan Bopanna

\"\"

Dr. Amit Bhasin

\"\"

Dr. Deepak Lahoti

\"\"

Dr. Kapil Sharma

\"dummy\"

Dr. Mukesh Nandal

\"\"

Dr. Abhishek Kathuria

\"\"

Dr. Suraj Bhagat

\"\"

Dr. Manish Paliwal

\"\"

Dr. Munish Sachdeva

\"dummy\"

Dr. Sabir Hussain

\"\"

Dr. Saurav Patle

\"\"

Dr. Ashish Gandhi

\"\"

Dr. Abhishek Saini

\"\"

Dr. Deepak Gunjan

\"dummy\"

Dr. Soaumya

\"\"

Dr. Vikram Bhatia

\"\"

Dr. Piyush Ranjan

\"\"

Dr. Zubin Sharma

\"\"

Dr. Bimal Sahu

\"\"

Dr. Sukrit Sud

SGEI Office Bearers

President

Dr. Pramod Garg

Hon. Secretary

Dr. Rajesh Puri

President Elect

Dr. Nilay Mehta

Vice-President

Dr. B Ramesh Kumar

Jt. Secretary

Dr. Mohan Ramchandani

Treasurer

Dr. Zubin Dev Sharma

Members (2022-2024)

Dr. Anil Arora
Dr. Chalapathi Rao Achanta
Dr. Sanjay Kumar

(2023-2025)

Dr. Ajay Jain
Dr. Vikas Singla
Dr. Nitin Jagtap

Co-opted (2023-2024)

Dr. Usha Dutta

Past President

Dr. Sundeep Lakhtakia
Dr. Vinay Dhir
Dr. Mathew Philip

Scientific Advisors

Dr. D Nageshwar Reddy
Dr. Nalini Guda
Dr. Mahesh Goenka
Dr. Ajay Kumar
Dr. Randhir Sud
Dr. Amit Maydeo